Sơ đồ hưng phấn và co bóp

Bơm Calci được hoạt hóa (Ca++ – APT- ase, Calci sẽ được đẩy từ sinh chất vào mạng lưới sarcoplasma, hay đẩy ra khỏi tế bào nhờ các cơ chế khác. Các sợi cơ sẽ giãn ra.
Sự thay đổi công việc của các rãnh và các bơm ion là một trong số các cơ chế màng cơ bản của sự già hóa tế bào, dẫn đến rối loạn chức phận của nó, thay đổi các quá trình hưng phấn và ức chế giảm tính không ổn định.
Như đã trình bày, khi màng tế bào bị khử cực trong lúc hưng phấn, ngay sau khi các rãnh Natri mở ra, thì các rãnh Kali cũng mở ra, các ion Kali mang điện tích dương bắt đầu chui ra khỏi tế bào, cường độ điện thế màng và hưng tính của tế bào được hồi phục. Việc giảm dòng Kali đi ra trong các tế bào thần kinh của động vật già sẽ làm cho sự hồi phục cường độ điện thế màng chậm đi, sự hồi phục hưng tính của tế bào cũng chậm đi. Đó là một trong các cơ chế giảm khả năng bất ổn định của tế bào lúc già;
Không chỉ có công việc của các rãnh ion, mà cả công việc của các bơm ion cũng thay đổi lúc già. Có thể nói rằng “sự đóng góp” của các bơm ion vào việc duy trì điện tích màng giảm dần theo tuổi. Ngay cả hiệu quả hoạt động của bơm Calci cũng giảm. Chính nó tạo điều kiện cho các ion Calci tích tụ lại trong nguyên sinh chất, dẫn đến xuất hiện gánh nặng phụ cho các cơ chế đào thải Calci. Sự thiểu năng của các bơm ion thể hiện đặc biệt rõ khi phải tiếp nhận hưng phấn có nhịp độ cao. Chính điều này đã hạn chế tính không ổn định của tế bào. Như vậy chúng ta phải xem xét cả một chuỗi các rãnh và các bơm ion cho đến giảm tính bất ổn định của tế bào.
Trong hơn một chục năm gần đây đã phát hiện ra cơ chế phân tử của mối liên quan giữa hưng phấn và co cơ, được gọi là sự đồng bộ điện cơ. Trong trường hợp này các ion Calci giữ vai trò trung tâm. Hưng phấn, khử cực màng tế bào là nguyên nhân đẩy chúng ra khỏi mạng lưới nội sinh chất (sarcoplasma). Việc tăng nồng độ của các ion này trong sinh chất sẽ qua một loạt các phản ứng trung gian để ảnh hưởng tới protein co bóp, làm cho nó co ngắn lại – xuất hiện động tác co. Ngay sau đó bơm Calci được hoạt hóa (Ca++ – APT- ase, Calci sẽ được đẩy từ sinh chất vào mạng lưới sarcoplasma, hay đẩy ra khỏi tế bào nhờ các cơ chế khác. Các sợi cơ sẽ giãn ra. Đó là sơ đồ đơn giản giữa hưng phấn và co bóp.